Om Steigen Hundeklubb

 

Steigen Hundeklubb ble startet i 1983. Klubben er en klubb for alle hunderaser og blandingshunder.

Vi har klubbhus i Saursfjorden på den gamle fotballbanen.

 

Vårt mål er å være et sosialt tilbud for hunde-førere og hunder.

Antall medlemmer er for tiden ca 50 stk. I snitt er vi ca 5- 10 faste som trener. Til kursene leier vi inn utdannede og erfarne instruktører.

 

Med denne hjemmesiden håper vi at det skal bli lettere å følge med på aktivitetene våre. Vi har også side på Facebook som er aktiv for våre medlemmer og andre interesserte.

 

Ikke vær redd for å ta kontakt med styret eller å komme innom på treff for å se hva vi gjør.

 

Hos oss er alle hjertelig velkommen til å trene!

 

 

Vi er også på Facebook. Søk på Steigen Hundeklubb

 

Innmelding i klubben:

http://web2.nkk.no/bli-medlem/

eller kontakt Tone Eriksen.

 

Det koster 200 kr i året + 160 kr i kontingent til NKK.

 

 

 

Styret i Steigen Hundeklubb 2018

 

Leder: Frode Jensen

 

Nestleder, kasserer og æresmedlem

Tone Heggen Eriksen

Tlf: 75777570

Epost: tone_h_e@hotmail.com

 

Styremedlem

Elise Jensen

Tlf: 40643564

Epost: elise.jensen@live.no

 

 

Styremedlem

Kitty Olsen

Tlf: 47604937

Epost: kitty-o@online.no

 

Vara

Susann Gullstien

 

 

Valgkomitè

Maylene Johansen

 

Anna-Lena Nilsen

 

Revisor

Gerd Dahl

 

Vara Revisor

Morten Mehus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lover for Steigen Hundeklubb stiftet 1983

 

Vedtatt av årsmøtet den 13.01.2014 med senere endringer, senest av 13.01.2014

 

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 22.01.2014

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde

 

Klubbens navn er Steigen Hundeklubb. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

 

1. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Steigen og omeng.

§1-2 Formål

Steigen Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Steigen Hundeklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

 

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

- Årsmøtet

- Ekstraordinært årsmøte

- Styret

- Valgkomite

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.

 

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Steigen Hundeklubbs og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Steigen Hundeklubbs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

Kap 3 Organisasjon

 

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet5 og avholdes hvert år innen 31.januar.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

 

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

 

Med innkallelsen skal følge:

- Dagsorden

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver. Årsmøtets oppgaver er å:

 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har

dette], innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

 

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

 

c) Behandle årsberetning

 

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

 

e) Godkjenne budsjett for neste år

 

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

 

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt

 

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

 

i) Velge:

- Leder for 2 år

- Nestleder for 2 år

- 3 styremedlemmer for 1 år.

- 1 varamedlem for 1 år.

- Revisor med vararevisor for 2 år.

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år

 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-langer det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret m.v.

 

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

 

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene

- avholde årsmøte

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innenfor styret

- oppnevne representant til NKK-regionen

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisorog vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.24

 

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Steigen hundeklubb ønsker ved oppløsning å gi klubbens midler til Blindeforbundets arbeid med førerhunder.

 

Tillegg:

 

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.