Styret i Steigen Hundeklubb


Leder Pernille Bakken

Nestleder Maylene Johansen

Kasserer Tone Heggen Eriksen

Styremedlem Daniela Marstrand

Styremedlem Gøril Karlsen

Varamedlem Kitty Olsen

Varamedlem Elise Jensen


Om Steigen Hundeklubb


Steigen Hundeklubb ble startet i 1983.  Klubben er en klubb for alle hunderaser og blandingshunder.   

Vi har klubbhus i Saursfjorden på den gamle fotballbanen.


Vårt mål er å være et sosialt tilbud for hunde-førere og hunder.   

Antall medlemmer er for tiden ca 50 stk. I snitt er vi ca 5- 10 faste som trener. Til kursene leier vi inn utdannede og erfarne instruktører.


Med denne hjemmesiden håper vi at det skal bli lettere å følge med på aktivitetene våre. Vi har også side på Facebook som er aktiv for våre medlemmer og andre interesserte.


Ikke vær redd for å ta kontakt med styret eller å komme innom på treff for å se hva vi gjør.


Hos oss er alle hjertelig velkommen til å trene!Vi er også på Facebook. Søk på Steigen Hundeklubb


Lover for Steigen Hundeklubb stiftet 01.09.1983

Vedtatt av årsmøtet den 28.02 .2019.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 2019


Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Steigen Hundeklubb. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Steigen.

Klubben har verneting i Salten.

§1-2 Formål

Steigen Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholderes interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport . Steigen Hundeklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.


§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

Årsmøtet

Ekstraordinært årsmøte

Styret

Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering

Steigen Hundeklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Steigen Hundeklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nyelover i samsvar med lovmalen.


Kap. 2 Krav til medlemskap


§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.


Medlemmene er forpliktet til å støtte Steigen Hundeklubb og NKKs virksomhet samt å følge Steigen Hundeklubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.


§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost ) til klubben

Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.


§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28 februar..

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.


§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.


§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Saksliste

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning og budsjett.

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

Behandle årsberetning

Godkjenne regnskap med revisors beretning

Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

Vedta medlemskontingent.


Velge:

Leder for 1 år

Nestleder for 1 år

3 styremedlemmer for 2år

2 varamedlemmer for 1 år

Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år.

Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Det kan likevel gjøres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.)

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.


§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for­langer det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.


Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

lede klubben mellom årsmøtene

avholde årsmøte

drive klubben i samsvar med klubbens formål

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer,

søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøteKap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser


§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.


§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

Flest stemmer

Alminnelig flertall

50 % + 1 av de avgitte stemmer

Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

50 % + 1 av de avgitte stemmer

Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall

Blanke stemmer teller

Bruk er vedtektsfestet


Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler